ในกรณีใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ กรุณาติดต่อ น.ต.หญิง กิตติวรรณ เอมสุข แผนกรักษาความมั่นคงปลอดภัย กรซ.ศซบ.สสท.ทร. โทร. 57824 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน policy การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ.

Your support ID is: 12098135472883793986

[Go Back]