หน้าแรก

ประวัติสมาคมภริยาทหารเรือ

 

                  เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘ ในขณะนั้น  พลเรือเอก สงัด   ชลออยู่  ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเรือ คุณหญิงสุคนธ์   ชลออยู่  ในฐานะภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ดำริและเกิดความคิดที่จะตั้งสมาคมภริยาทหารเรือ ขึ้นโดยที่ท่านได้ไปเห็นสมาคมภริยานายทหารเรือในต่างประเทศหลายประเทศ อาทิ   ประเทศสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯลฯ  ในโอกาสที่ท่านได้ติดตามผู้บัญชาการทหารเรือไปเยือนต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และการสร้างสรรค์ที่หลากหลายอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม  ดังนั้นท่านจึงได้เชิญภริยานายทหารเรือหลายท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านงานสังคมสงเคราะห์ มาปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันก่อตั้งสมาคมภริยาทหารเรือขึ้น  โดยมีเจตนาที่จะให้บรรดาภริยานายทหารเรือทั้งหลาย ได้ผนึกกำลังความสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อันจะเป็นคุณต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโอกาสอันควร และเพื่อให้ภริยานายทหารเรือได้ร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งดีกว่าต่างคนต่างอยู่ ทำให้เกิดความสามัคคีอบอุ่น โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือทหารเรือชั้นผู้น้อยซึ่งมิอาจช่วยเหลือตนเองได้ ในตอนแรกได้ตั้งเป็นกลุ่มภริยาทหารเรือขึ้นก่อนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘
             เหตุผลที่ต้องจัดเป็นกลุ่มภริยาทหารเรือขึ้นก่อน เพื่อวางรากฐาน แนวทางในการดำเนิงานต่างๆให้เกิดผลสมบูรณ์แบบ เพราะขณะนั้นเรายังไม่มีสถานที่ตั้งสมาคมและเงินทุนดำเนินงาน  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือ ให้ใช้ห้องทำงานห้องหนึ่งในบริเวณอาคารราชนาวีสโมสร และได้รับเงินทุนอุดหนุนจาก พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่  จำนวนสามหมื่นบาท  เป็นทุนประเดิมค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินกิจการ และได้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ภริยาทหารเรือทั้งหลายได้เข้าเป็นสมาชิก และเริ่มต้นรณรงค์หาทุนจากผู้มีจิตกุศลอื่นๆ  ได้บริจาคให้มาเป็นเงินทุน   เมื่อมีสมาชิก เงินทุน และสถานที่ตั้ง  จึงได้ขอจดทะเบียนเป็นสมาคมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล  ซึ่งนับเป็นสมาคมภริยาทหาร – ตำรวจ และภริยาข้าราชการสมาคมแรกที่ได้ตั้งขึ้น  โดยจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙  โดยใช้ชื่อว่า “ สมาคมภริยาทหารเรือ “  เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า  “ THAI  NAVY ASSOCIATION “ ใช้ชื่อย่อในภาษาไทยว่า “ ภ.ทร. “ ในภาษาอังกฤษ “ T.N.W.A. “  การใช้ชื่อว่า สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อให้ตรงกับศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และเป็นชื่อที่เป็นทางการ
             เมื่อตั้งเป็นสมาคมได้วางระเบียบกฎข้อบังคับของสมาคมขึ้น  ได้กำหนดให้มีเครื่องแบบของสมาชิกสมาคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการประหยัด  ในการที่สมาชิกจะต้องแต่งกายไปในงานพิธีต่างๆ ได้กำหนดให้มีเข็มเครื่องหมายของสมาคมขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมาย และเครื่องแบบของสมาคมในโอกาสต่างๆ โดยมี คุณหญิงสุคนธ์   ชลออยู่  เป็นนายกสมาคมเป็นคนแรก  และได้ออกกฎข้อบังคับให้มีกรรมการบริหารของสมาคม  ๓๕  ท่าน  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง  ๑๗  ท่าน  ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจะโหวตผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และมีมติเชิญผู้ที่เหมาะสมที่มิได้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก  ๑๘  ท่าน  การใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหาร  ซึ่งควรจะมาจากสังคมในกลุ่มน้อยไปหาสังคมในกลุ่มใหญ่ คือ ชาติ บ้านเมือง กรรมการบริหารจะอยู่ในวาระครั้งละ    ปี  จึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ตามวาระ  ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับใหม่  คือให้นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คือภริยาผู้บัญชาการทหารเรือโดยตำแหน่ง  ตำแหน่งอื่นๆ นอกนั้นตั้งตามความเหมาะสม
             ในปัจจุบันมีตำแหน่ง และจำนวนกรรมการบริหารฯ ดังนี้
     ๑.  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ปัจจุบันลำดับที่ ๒๗ คือ คุณจตุพร  ชมเชิงแพทย์
    ๒.  อุกนายกสมาคมฯ   จำนวน    ท่าน
          ๒.๑ คุณอรัญญา  ศิริสวัสดิ์
          ๒.๒ คุณเนตรสุภา  สายเสถียร
          ๒.๓ คุณชนาลัย  แจ้งยอดสุข
          ๒.๔ คุณพรศิริ  นาวานุเคราะห์
          ๒.๕ คุณกีรตา  พันธุ์เอี่ยม

    ๓. กรรมการบริหารฯ รวม - ท่าน
โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ    ฝ่าย  ดังนี้
          ๓.๑   ฝ่ายเผยแพร่ความรู้           
         ๓.๒   ฝ่ายเหรัญญิก
         ๓.๓    ฝ่ายหารายได้
         ๓.๔   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
         ๓.๕   ฝ่ายสวัสดิการสังคม
         ๓.๖    ฝ่ายกิจกรรม
         ๓.๗    ฝ่ายทะเบียน
         ๓.๘   ฝ่ายภูมิภาค     
  

 

เกี่ยวกับสมาคม|ติดต่อเรา | | | Copyright ©2005 Navy Wives